Senest opdateret: 27.07.2023

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan dine persondata, herunder særlige kategorier af persondata, indsamles og behandles, relateret til brugen af dine høreapparater (“HD”). I denne sammenhæng dækker denne privatlivspolitik behandlingen af dine persondata, der udføres via "Unitron Remote Plus"-applikationen (”mobilapp”) med al relateret teknologi til at få adgang til eller på anden måde bruge mobilappen som beskrevet nedenfor. Behandlingen af dine persondata overholder, i henhold til dit land, lokale lovkrav, inklusive den schweiziske føderale databeskyttelseslov (“FDPA”), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 ("GDPR") eller HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) af 1996 for dine persondata, der er omfattet af definitionen af personfølsomme helbredsoplysninger.

Denne privatlivspolitik opdateres fra tid til anden. I dette tilfælde vil vi informere dig om, at denne privatlivspolitik er blevet ændret, og "sidst opdateret"-datoen øverst i dette dokument vil blive ændret. Vi anbefaler, at du regelmæssigt gennemgår den nyeste version af denne privatlivspolitik.

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz (www.sonova.com), (“Sonova AG”) fungerer som dataansvarlig ved behandlingen beskrevet følgende afsnit.

Din hørespecialist ("hørespecialisten") kan også fungere som dataansvarlig for databehandlingen beskrevet i slutningen af nedenstående afsnit.

Sonova AG behandler dine persondata af følgende årsager:

Baseret på dit samtykke (det behandlede er ikke obligatorisk, og det vil kun forekomme, hvis du er indforstået og giver dit samtykke til det):

 • Indsigt/Lader dig indsende vurderinger af din høreoplevelse, give dig adgang til og se dine livsstilsdata i mobilappen og sende dig notifikationspåmindelser for at hjælpe dig med at drage fordel af din HD: HD-brugsdata (vurderinger, brugsstatistik, brugerjusteringer), HD-tilstand, Navn (valgfrit), E-mailadresse, Dataemnets UID (unikt anonymt patient-id), HD-tilpasningstilstand, Netværksadresse og identifikatorer (B2C-token, Firebase cloud-meddelelsestoken), Medicinsk enhedstype og indstillinger (HD-produktnavn, version, mærke, batteritype, enhedstype), anden produkttype og indstillinger (f.eks. mobilversion, mobil platform).
 • Analytics (gælder ikke for Kina)/Overvåg høreapparatets ydeevne, sørg for korrekt drift og sikkerhed af mobilappen (efter-markedsovervågning) og forstå din demografi og præferencer ved brug af appen: Mobilappbrugsdata (f.eks. justeringer, program navnetilpasning, onboarding-tid, accept af fortrolighedserklæring osv.), Medicinsk enhedstype og indstillinger (appversion, høreapparatets produkt-id), Andet produkt-UID (Google Analytics-sporings-id), anden produkttype og -indstillinger (f.eks. OS-navn/version, mobilenhedsmodel, mobilenhedssprog), Ydelsesdata (f.eks. forbindelse med høreapparatet, teknisk log over apphændelser), Netværksadresse og identifikatorer (IP-adresse), tidsstempel, Andet produkt-UID (appforekomst-id – unikt for specifik appinstallation på en enhed), sessions-id (forbindelses-id – tilfældigt id gendannet for hver Bluetooth-forbindelse).


Baseret på opfyldelsen af kontraktforpligtelserne
(denne databehandling er obligatorisk, da den er nødvendig for at forbedre din høreoplevelse, og for at sikre, at dine høreapparater og mobilappen fungerer korrekt):

 • Par og tilslut høreapparater, høreapparatstatus og justeringer/Sikring af, at dit høreapparat og mobilapp fungerer efter hensigten og giver dig mulighed for at foretage justeringer af dit høreapparat: Medicinsk udstyrstype og indstillinger (høreapparat-modelnummer, type), UID for medicinsk udstyr (HD-serienummer), høreapparat-brugsdata (klassificering af omgivende lyd, batteriladningstilstand, høreapparat-brugstid), Andre data (høreapparat-lydstyrke, høreapparat-program).


Din hørespecialist behandler dine persondata til følgende formål, baseret på opfyldelsen af dine kontraktforpligtelser:

 • Asynkron fjernsupport/Fjerntilpasning af dit høreapparat: Andet produkt-UID (ID for høreapparat-par), Tilpasningsdata (konfigurerbare forskydninger, adaptive funktionsværdier), Sessionsdato/-tidspunkt (tidspunkt for oprettelse, anvendt tidspunkt, tidspunkt bekræftet), Sessionsdata (fjernsession-version, typesession, tilstand af tilpasningssession), fritekstfelter (kommentarer i session), Datasubjekt UID (unikt anonymt patient-id), netværksadresse og identifikatorer (B2B-logintoken).

Dine persondata vil blive behandlet i henhold til de anvisninger, vi udleverer til vores medarbejdere, der har fået den nødvendige oplæring i databeskyttelse og er underlagt tavshedspligt.

Dine persondata kan også blive videregivet til:

 • Andre virksomheder i vores koncern, såsom vores datterselskaber, som alle er forpligtet til at beskytte persondata i henhold til gældende lovgivning vedrørende fortrolighed og databeskyttelse,
 • Vores samarbejdspartnere, entreprenører og tredjeparter. Disse tredjeparter behandler kun persondata, der er strengt nødvendige for de tjenester, de leverer til os, i henhold til vores anvisninger og i overensstemmelse med vores fortroligheds- og sikkerhedskrav.
 • Andre organisationer og offentlige instanser, tilsyns- og kontrolmyndigheder, herunder retshåndhævende myndigheder, som kan være påkrævet i henhold til loven.


Ved brug af mobilappen deles kun de persondata, der er strengt nødvendige til følgende formål:

Microsoft Azure (Nederlandene): leverer cloud-infrastruktur, der hoster vores tjenester.

 • Formål med offentliggørelse: Fjerntilpasning af høreapparaterne, giver dig mulighed for at indsende vurderinger af din høreoplevelse, giver dig adgang til og se dine livsstilsdata i appen.
 • Kategorier af delte persondata: Andet produkt-UID (ID for høreapparat-par), Tilpasningsdata (konfigurerbare forskydninger, adaptive funktionsværdier), Sessionsdato/-tidspunkt (tidspunkt oprettet, anvendt tidspunkt, klokkeslæt bekræftet), Sessionsdata (fjernsessionsversion, typesession, tilstand af tilpasningssession), fritekstfelter (kommentarer i session), Datasubjekt-UID (unikt anonymt patient-id), netværksadresse og identifikatorer (B2B login-token), høreapparat-brugsdata (vurderinger, brugsstatistik, brugerjusteringer ), Andre data (høreapparattilstand), Navn (valgfrit), E-mailadresse, Tilpasningsdata (høreapparat-tilpasningstilstand), Medicinsk udstyrstype og indstillinger (høreapparatets produktnavn, version, mærke, batteritype, enhedstype), Anden produkttype og indstillinger (f.eks. mobilversion, mobilplatform).


Google Firebase - Analytics
: analytics. (gælder ikke for Kina)

 • Formål med offentliggørelse: Overvåg høreapparatets ydeevnen af og sørge for korrekt drift og sikkerhed af mobilappen (overvågning, efter at udstyret er bragt i omsætning) og forstå din demografi og præferencer ved brug af appen
 • Kategorier af persondata, der deles: Mobilappbrugsdata (f.eks. justeringer, personalisering af programnavn, onboarding-tid, accept af fortrolighedserklæring osv.), Medicinsk enhedstype og -indstillinger (appversion, høreapparat-produkt-id), Andet produkt-UID (Google Analytics sporings-id), anden produkttype og indstillinger (f.eks. OS-navn/version, mobilenhedsmodel, mobilenhedssprog), ydeevnedata (f.eks. forbindelse med høreapparatet, teknisk log over apphændelser), netværksadresse og identifikatorer (IP-adresse), tid stempel, Andet produkt-UID (app-forekomst-id – unikt for specifik app-installation på en enhed), sessions-id (forbindelses-id – tilfældigt ID gendannet for hver Bluetooth-forbindelse)


Google Firebase Cloud Messaging
: nedbrudsanalyse, fjernkonfiguration og push-meddelelser.(gælder ikke for Kina)

 • Formål med offentliggørelse: Sende dig notifikationspåmindelser for at hjælpe dig med at få gavn af dine høreapparater
 • Kategorier af delte persondata: Netværksadresse og identifikatorer (B2C-token, Firebase-cloudbesked-token), brugsdata for høreapparaterne (vurderingsindsendelse).


Inden vi deler nogen persondata med andre tredjeparter end ovenstående, vil vi udtrykkeligt bede om dit samtykke. Hvis vi er forpligtet til at videregive persondata uden dit samtykke, videregiver vi kun de persondata, som er strengt nødvendige for det pågældende formål og opfyldelsen af vores juridiske forpligtelser.

Bemærk, at nogle af førnævnte tredjeparter kan være i et andet land end dig. Derfor kan dine persondata blive overført til lande, der ikke yder den samme grad af beskyttelse af persondata som dit eget land. I sådanne tilfælde forpligter vi os til at:

 • implementere passende procedurer for at overholde gældende lovgivning
 • indføre relevante organisatoriske, tekniske og juridiske foranstaltninger med henblik på at sikre en tilstrækkelig grad af beskyttelse af de overførte persondata;
 • implementere, om nødvendigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, standardkontraktbestemmelser som vedtaget af Europa-Kommissionen og/eller den relevante tilsynsmyndighed;
 • afhængigt af den importerende tredjeparts land, skal du træffe yderligere foranstaltninger, såsom at gennemføre en konsekvensanalyse af overførsler.

Sonova AG vil opbevare dine personoplysninger i en minimal periode, der er proportional med den tid, der kræves for at opfylde de formål, der er beskrevet i afsnit 2. Dette er tilfældet for personoplysninger, der behandles på baggrund af kontraktens opfyldelse. I tilfælde af, at der kræves en længere dataopbevaringstid i henhold til gældende lovgivning eller andre bestemmelser, anvender vi den længere tid for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

For personoplysninger, der behandles baseret på dit samtykke:

 • Indsigt: Hvis du beslutter dig for at deaktivere behandlingen, slettes alle persondata.
 • Google Firebase - Analytics: det er ikke muligt at identificere dig med data indsamlet til denne behandling. For yderligere spørgsmål henvises til deres opbevaringspolitik.


Alle andre data indsendt af dig (vurderinger, spørgeskema, brug osv.) slettes efter 7 år, hvis de ikke længere er nødvendige til formålene.

Dine persondata, der behandles af hørespecialisten, såsom til asynkron fjernsupportbehandling, vil blive opbevaret i henhold til hørespecialisters politik og gældende love. Kontakt din hørespecialist med henblik på flere oplysninger om dennes dataopbevaringstid.

Inden for rammerne af indsamlingen og behandlingen af dine persondata og i henhold til gældende lovgivning har du ret til at anmode om adgang til, berigtigelse og sletning af dine persondata samt om begrænsning af behandling af dine persondata. Derudover kan du når som helst gøre indvending mod behandlingen, anmode om dataportabilitet og trække dit samtykke tilbage. I henhold til dit land kan du have andre rettigheder såsom anvisninger om, hvordan dine persondata skal behandles efter din død. I henhold til HIPAA kan du også have ret til at anmode om en bogføring af videregivelse af dine persondata og retten til at modtage en papirkopi af meddelelsen om privatlivspraksis efter skriftlig anmodning.

Du kan gøre dine rettigheder gældende ved at bruge kontaktoplysningerne i afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor, eller du kan kontakte din hørespecialist, hvis dine rettigheder vedrører persondata, der behandles i forbindelse med Fjernsupporttjenesten.

Vær opmærksom på, at anvendelsen af sådanne rettigheder kan være begrænset i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du mener, at behandlingen af dine persondata overtræder gældende lovgivning, har du ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed eller det kompetente kontrolorgan. 

Mobilappen indeholder muligvis links til andre websteder eller andet indhold, der tilhører eller stammer fra tredjeparter, eller links til websteder og funktioner i bannere eller lignende markedsføringsmateriale. Disse eksterne links bliver hverken undersøgt, overvåget eller kontrolleret af Sonova med henblik på nøjagtighed, tilstrækkelighed, validitet, pålidelighed, tilgængelighed eller fuldstændighed. Bemærk derfor, at mobilappen ikke videregiver persondata til disse tredjeparter og deres websteder, og at vi ikke på nogen måde er ansvarlige for persondata behandlet af dem.

Det er for eksempel tilfældet med Works with Unitron-skærmen, som giver dig adgang til en liste over 3. parts livsstils- og wellness-orienterede applikationer, som derfor ikke er under Sonovas ansvar.

I tilfælde af spørgsmål vedrørende denne fortrolighedserklæring eller behandlingen af dine persondata bedes du kontakte vores datasikkerhedshold på privacy@sonova.com.