Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Ordlista

0-9

2cc: Alternativen för kurvorna visar förstärkning eller utnivån I hörapparaten mätt i en 2cc coupler. Unitron TrueFit™ visar automatiskt värdena I lämplig coupler för vald hörapparat: en HA-1 för IÖ produkter och en HA-2 för BÖ produkter. Alternativen för kurvorna når du via grafikonen högst upp till höger vid graferna.

A

Adaptiv riktverkan: Detta input-alternativ använder en adaptivt riktverkande polarmönsterstrategi.

 

Anpassningshjälp: En funktion som förser audionomen med förslag på lösningar till brukarens lyssningsproblem. Audionomen får olika förslag på justeringar som enkelt kan utföras i hörapparaten. 

 

Anpassningsläge: En förvald grupp av hörapparatens standardinställningar utformade för att ge åldersanpassade inställningar för adaptiva funktioner och reglage som tar hänsyn till de unika anpassningsbehoven hos barn jämfört med vuxna. 

 

AntiShock™: En funktion som omedelbart kan identifiera och minimera impulsljud utan att eliminera eller göra ljuden oigenkännliga och utan att påverka talljud. Denna justerbara funktion fungerar oberoende av förstärkning, MPO och kompression.

 

AntiShock™ 2: Undertrycker omedelbart höga plötsliga ljud utan att påverka hörbarheten av tal eller andra ljud brukaren önskar höra.

 

Återkopplingstest: Ett test som dokumenterar den maximala stabila förstärkningen i hörapparaten innan återkoppling.

Audio Streaming: Ljud via en trådlös signalöverföring (t.ex. via uDirect™ eller Binaural telefon).

 

Audiogrambaserat Brus: Slumpmässig brussignal med ett frekvensspektrum som baserar sig på brukarens inmatade audometriska datas.

 

Automisk Övergångsnivå: AutoMic är ett manuellt program som kommer att byta mikrofostrategi vid vald dB-övergångsnivå.

 

Automatiska kontroller: Kontroller som är justerbara av audionomen och som påverkar övergångarna i det Automatiska Programmet. Audionomen har möjlighet att konfigurera känsligheten i det automatiska programmet för ljudmiljö förändringar (Mycket låg = långsammare reaktion, Mycket hög = snabbare reaktion). Dessutom finns det kontroller för att ändra prioriteringen av olika lyssningsmiljöer i det automatiska programmet.

 

Automatiskt program (SoundNav): Övervakar varje akustisk situation och väljer lämplig blandning av lyssningsmiljöer.

AutoMic: Detta manuella program växlar mikrofonstrategi från rundupptagande till den valda riktningsstrategi när bullret överskrider en viss vald dB-nivå.

 

B

Basförstärkare: Tillgänglig i Max™ apparaterna. En funktion som ger ökad förstärkning i de låga frekvenserna för personer som har möjlighet att utnyttja eller föredrar starkare lågfrekvent ljud.

 

Beräkna om: Beräknar och justerar automatiskt hörapparatsinställningarna baserat på standard eller vald anpassningsformel. Omberäkningsknappen sitter längst upp till höger på skärmen. När knappen blir orange rekommenderas en omberäkning.

 

Beräknad förstärkning: Alternativ för kurvvisning som visar det beräknade ursprungliga originalvärdet för förstärkning vid aktuell inställning för anpassningshanteraren innan finjusteringar. Alternativet Visa beräknad förstärkning är tillgängligt under de diagramalternativ som nås från diagramikonen överst till höger i diagrammen.

 

Binaural Telefon: Finns i vissa trådlösa produkter. Binaural Telefon streamar automatiskt ljud från telefonörat till icke-telefonörat, vilket möjliggör binaural hörande på en fast eller mobiltelefon.

 

Brukarinsikter: Ett verktyg som skapar insikt i din brukares unika hörselvardag för att försäkra dig om att anpassningen är skräddarsydd för brukaren.

 

Brusreducering med nivåberoende (brusreducering LD): Förbättring till den adaptiva brusreduceringen inom SmartFocus 2 för att göra maximal mängd av brusreducering tillgänglig beroende på nivå. Med denna funktion är den maximala mängden brusreducering som finns tillgänglig för svaga och starka ljud större än för genomsnittsljud över alla ljudmiljöer.

 

Brusreducering: Adaptiv funktion som förbättrar lyssningskomforten genom att minska förstärkningen/utnivån i hörapparaten för de kanaler där brus är den dominanta signalen.

 

D

Data Logging: Registrerar aktuell data som t.ex. antal användningstimmar per dag, total tid i varje program och lyssningsmiljö, samt ändringar för volym. Vid aring;terbesöket överförs den lagrade datan till Unitron TrueFit och resultaten visas. Den insamlade informationen kan sedan användas för finjustering och rådgivning.

 

DuoLink: Funktion som ställs in av audionomen och ger binaural synkronisering för justeringar av program/ volym/ SmartFocus™ för varje reglage på hörapparaten. Det innebär att ändringar som görs i den ena hörapparaten med denna funktion trådlöst kan kommuniceras till den andra hörapparaten, så att båda enheterna synkroniseras.

 

E

Easy-DAI: En tillvalsfunktion som automatiskt växlar hörapparaten till ett DAI-program när en direkt audiosignal tas emot i hörapparaten. Denna omkoppling åtföljs av en serie pip (valfritt) som informerar brukaren om att en ändring har utförts i hörapparaten. Hörapparaten återgår automatiskt till föregående lyssningsprogram när det inte längre finns någon direkt audiosignal tillgänglig.

 

Easy-t: En tillvalsfunktion som automatiskt växlar hörapparaten till ett telefonprogram när en telefonlur hålls intill hörapparaten. Denna omkoppling åtföljs av en serie pip (valfritt) som informerar brukaren om att en ändring har utförts i hörapparaten. När telefonluren flyttas från hörapparaten återgår apparaten automatiskt till föregående lyssningsprogram. Easy-t-programmet kan använda telespole eller akustisk ingångt.

 

 

F

Fasvändare: Adaptiv funktion som genererar en fasvänd signal för att släcka ut återkopplingstoner, eliminerar effektiv återkoppling utan förstärkningsförlust.

 

Fixerad Bred Riktverkan: Denna input använder ett fixerat polarmönsterstrategi för att förbättra talförståelsen i buller och samtidigt bibehålla något mer medvetenhet.

 

Fixerad riktverkan: Denna input använder en fixerad polarmönsterstrategi för att förbättra talförståelsen i buller.

 

Fjärrkontroll: En enhet som hålls i handen och som används för att enkelt justera hörapparatsinställningarna, inklusive volymnivå och lyssningsprogram.

 

FLEX:TRIAL: Det första hörapparatsystem som ger audionomen möjlighet att ladda ner olika tekniknivåer i en och samma hörapparat genom Unitron TrueFit programvara samt erbjuder brukarna testperioder med förstärkning utan krav.

 

Förarplacering: Syftar till förarsätets placering i bilen baserat på land. Denna data används för att fastställa utgångslägen för Bil med talriktverkan.

 

Förbättrad taluppfattning: Adaptiv funktion som identifierar närvaron av tal i ljudmiljön och ökar förstärkningen i alla de kanaler där tal är den dominanta signalen. Förbättrad taluppfattning ger mer förstärkning till svaga ljud och mindre förstärkning i takt med att signalen ökar i styrka för att förhindra bekymmer med ljudstyrketoleransen. Förbättrad taluppfattning är inbakad i SmartFocus™ i Quantum och Moxi produkterna. 

 

Frekvenskomprimering: Frekvenskomprimering förskjuter ljud från områden där hörseln är som mest skadad och komprimerar dem efter valt förhållande till brukarens hörbara frekvensområdet för att ge förbättrad medvetenhet och talförståelse.

Frekvenskomprimering 2: Frekvenskomprimering 2 ändrar adaptivt startpunkten för komprimeringen som en funktion av ingångssignalen, erbjuder hörbarhet för högfrekventa ljud samtidigt som kvaliteten på lågfrekventa ljud upprätthålls. För talsignaler innebär det att högfrekventa konsonantljud kan komprimeras tillräckligt samtidigt som vokaler förblir intakta.

 

 

H

HA Inställningar: Meny där utprovaren kan konfigurera flera olika funktioner hos hörapparaterna som funktion av reglagen, volyminställningar, startinställningar, datalogging/inlärning och inställningar för programordningen.

 

HA Reparation / Återställning: Denna guide låter utprovaren genomföra en reparation när det uppmanas av programvaran. Denna guide låter audionomen återställa firmware i hörapparaten i fall då den slutat kommunicera med programvaran.

 

HA uppgradering: Med denna guide kan audionomen uppgradera programbilden och de funktioner som för närvarande finns i hörapparaten när programvaran uppmanar till detta.

 

Homologerings inställningar: Ställer in hörapparaten i ett speciellt testläge som används för certifiering av produktparametrar vid kontakt med Unitrons programvarusupport.

 

I

iCube II: Trådlös programmeringsenhet som kan användas med trådlösa Tempus, North och Era hörapparater.

 

In Situ: Meny där audionomen kan utföra hörseltester via hörapparaten. Audionomen kan testa tröskelvärden och obehagsmätningar som sedan kan användas som grund för att skapa förstärkningsmål för brukaren. 

 

IntelliVent: Tillvalsfunktioner som beräknar ventilationens design efter brukarens unika hörselgångsmått och hörselnedsättning. Unitron TrueFit™ programmet samarbetar med IntelliVent för att automatiskt optimera förstärkning/frekvenssvar för ventilationens akustik.

 

 

J

 

Justera: En sida som erbjuder tillgång till hörapparatens inställningar så som tillvänjningshantering, ocklusionshantering, förstärkning och anpassningshjälp

 

K

Känslighet: Känsligheten för det Automatiska Programmet kan justeras. En Låg känslighet innebär att det Automatiska Programmet är mindre känsligt för förändringar i ljudmiljön och kommer att skifta mer sällan. En Hög inställning innebär att det Automatiska Programmet är mer känsligt för förändringar i ljudmiljön och kommer därmed att skifta mer frekvent

 

Kom-Igång-Guide: Ett utskriftsvänligt och kortfattat dokument för brukarna som innehåller tydlig och kort vägledning om användning och skötsel av sina hörapparater och/eller aktuella tillbehör

 

Konfigurera:Menyn som används för att anpassa olika funktionsinställningar i hörapparaterna

L

Linjär förstärkning: Linjär förstärkning med begränsning av utnivå kompressionen för höga signaler. En signalbehandling som kan vara lämplig för tidigare linjära användare eller personer med grav hörselnedsättning.

 

Log It All: Fångar upp en brukarens lyssnande över 7 olika miljöer oavsett tekniknivå. Visar hur bra hörapparaten klarar brukarens hörselvardag.

 

M

Mina betyg: Låter brukare betygsätta sina hörapparaters funktionalitet med hjälp av en smartphone. Dessa insikter erbjuder värdefull information för skräddarsydda anpassningar av audionom.

 

Multibands adaptiv riktverkan: Ett mikrofonsystem som spårar och dämpar flera rörliga bruskällor, samtidigt som ljud som kommer framifrån fokuseras. Detta kallas för Adaptiv riktverkan i Unitron TrueFit.

 

MyMusic: Speciell frekvenssvar/förstärkningskompensation av musikprogram, som utformats att förhöja musiklyssnandet baserat på användarens önskemål.

 

my Ratings: Allows patients to record their impressions of hearing aid performance using a smartphone. The insights provide valuable information to make the most personalized recommendation by the HHCP.

 

myInsights: myInsights is a website for HHCPs to view Patient Ratings, overall satisfaction ratings and HI information of patients who are set up to use Patient Insights.

 

myUnitron: myUnitron är en websida som används av TrueFit för att komma åt onlineinformation som patientbetyg.

 

N

Natural Sound Balance: Adaptiv funktion som ständigt övervakar relationen mellan den direkta ljudbanan (ventilationsöverfört ljud) och den förstärkta banan. Funktionen justerar automatiskt hörapparaten så att ljudmixen ger en naturlig ljudkvalitet.

 

North: Plattformen lanserades 2015, för brukarna närmare det naturliga hörande än någonsin.

 

O

Ocklusionshantering: Adaptiv funktion som justerar den låga frekvensutnivån i hörapparaten för att minska upplevelsen av ocklusion. Funktionen är en global parameter som påverkar alla program.

 

Öronsimulator: Visningsalternativ för kurvor som visar den ljudnivå i hörapparaten som mätts i en cupler som är utformad att simulera impedans, volym och allmän återgivning i ett genomsnittligt vuxet öra. Diagramalternativen nås från diagramikonen överst till höger i diagrammen.

 

P

Patientbetyg:Funktion som låter brukaren betygsätta sin lyssningsupplevelse via en app och resultatet blir synligt i TrueFit tillsammans med informationen om datalogging och Log It All.

 

Pinna Effect: Denna funktion bedömer platsen för hörapparatens mikrofon och justerar mikrofonresponsen för att återskapa den naturliga förmågan i ytterörat att samla in ljud.

 

Programhantering: Meny där audionomen kan lägga till och/eller ta bort lyssningsprogram, byta namn på valda program samt aktivera/inaktivera easy-t och easy-DAI (vid behov).

 

Q

Quick Fit: Beräknar och justerar automatiskt hörapparatsinställningarna baserat på standard eller vald anpassningsformel. Quick Fit knappen finns överst till höger på skärmen. När Quick Fit knappen blir orange rekommenderas en “quick fit”. Quick Fit alternativen visas när man klickar på pilen till höger om Quick Fit knappen.

 

R

Real Ear: Visningsalternativ för kurvor som visar beräknad nivå (dB SPL) för hörapparaten, mätt i brukarens öra på samma sätt som när man använder en probeslang. Ljudkällan antas vara 0 grader azimut. Diagramalternativen nås från diagramikonen överst till höger i diagrammen.

 

RECD: Real Ear to Coupler Difference. Skillnaden i dB mellan SPL som mäts i en 2cc coupler och SPL som mäts i brukarens öra med en given insignalnivå. RECD värden används slutligen i generering av förstärkningsmå.

 

REUG: Real Ear Unaided Gain. Skillnaden i dB mellan nivån i ett ljudfält och nivån i brukarens öra utan ocklusion och utan förstärkning (dvs. öppen respons). REUG värden används slutligen i generering av förstärkningsmål.

 

RIC: Receiver-In-Canal. En Bakom-örat (BÖ) hörapparatmodell där hörtelefonen är placerad i hörselgången istället för inuti BÖ-skalet; tidigare benämnd som CRT (Canal Receiver Technology).

 

Riktverkande mikrofon: Mikrofoninställningen är designad att ge tydligare ljud framför användaren samtidigt som förstärkningen av ljud från andra riktningar minskas, vilket förbättrar talförståelse i bullriga miljöer. Alternativen i Unitron TrueFit är: Fixerad riktverkan, Adaptiv riktverkan, Smart Rikt.och SpeechZone riktverkan.

 

Rosa Brus:Slumpmässig brussignal med ett frekvensspektrum där mängden energi progressivt minskar när frekvensen ökar. Liknar vitt brus men med höjning av låga frekvenser.

 

S

Sammanfattning: Sammanfattning ger en översikt över olika hörapparatparametrar inklusive programlistan, inställningar av användarkontroll, allmän status och ljudindikatorer.

 

Simuleringsläge: Möjligheten att simulera produkter som om de vore anslutna. Detta möjliggör datalogging, återkopplingshantering och anslutningssimuleringar. Det är inte möjligt att spara under simuleringsläge.

 

Sound Conductor: Balanserar dynamiskt funktioner för att erbjuda taluppfattning, komfort och naturligt ljud.

 

Sound Core: Fyra smarta funktioner samarbetar för att förstå din brukares lyssningsmiljö, utför de sömlösa justeringar som krävs så brukaren aktivt kan delta i varje konversation, överallt.

 

SoundNav: Det automatiska programmet som automatiskt identifierar och klassificerar upp till sju olika miljöer, med särskilt fokus på olika konversationstyper, alla med sin egen typ av bakgrundsljud.

 

SoundNav Automatisk Täckning: Visar den procentuella täckningen av det automatiska program för en tekniknivå jämfört med Pro-nivån.

 

Sound Satbilization: En gruppering av funktioner som hjälper till att få ett renare, mer komfortabelt och naturligt ljud.

 

Spatial Awareness: Gör det enklare att lokalisera ljud. Skapar en mer naturlig och realistisk lyssningsupplevelse.

 

SpeechPro: Erbjuder optimal taluppfattning och lokalisering från alla riktningar, även i de mest utmanande av situationer.

 

SpeechZone™ riktverkan: SpeechZone ger automatiskt brukaren tydliga konversationer, även i de tuffaste lyssningssituationerna. SpeechZone, som fungerar med binaural spatial bearbetning, aktiveras när hörapparaten bestämmer att talljud kommer framifrån i en bullrig miljö – då jobber båda hörapparaterna mer riktat och zoomar in talet.

 

SpeechZone™ 2: Använder binaural spatial bearbetning för att fastställa den exakta riktningen av tal, vare sig det kommer framifrån, bakifrån, vänster eller från höger. Binaural eller assymetriskt synkroniserad mikrofonstrategi väljs automatiskt för att säkerställa den bästa taluppfattningen i bullriga miljöer.

 

Super Power-förinställningar: Förkonfigurerad anpassning med startpunkter som är skräddarsydda för olika kategorier av lyssningsbehov för användare av Super Power-hörapparater.

 

 

T

Tempus: Plattformen som introducerades under 2017, för brukare närmare naturlig hörsel än någonsin tidigare. 

 

Testläge: Programvarufunktion som gör att audionomen enkelt kan överföra testinställningar till hörapparaten med syftet att jämföra mot elektroakustiska specifikationer.

 

Testperiod: Flex:trial kan användas av brukarna under en vald period av tid kallas testperiod. Hörapparaterna kommer att spela upp en upprepad pipsignal när testperioden gått ut.

 

Tillvänjningshanterare: Styr det som justerar den allmänna förstärkningen i hörapparaten och visar en procentandel av föreskrivet mål för den aktuella anpassningsformeln. En automatisk del kan aktiveras för en gradvis övergång från en aktuell inställning som fokuserar på att ge accepterad inledande ljudstyrka (aktuell inställning), till en inställning som är utformad för att optimera talförståelsen (slutvärde). Inställningarna för både aktuellt värde och slutvärde görs genom att flytta skjutreglaget. Tillvänjningshanteraren är en global parameter som påverkar alla program.

 

Tillvänjningshanterare SP:En ansvarsfull lösning för att minska risken för och konsekvenserna av överförstärkning. Den här funktionen hjälper till att förbättra den första anpassningen för de patienter som är vana vid att få extra förstärkning genom att tillhandahålla den startpunkt de själva önskar, och därefter gradvis och automatiskt minska förstärkningen och produktionen till en säker nivå för optimal taluppfattning.

 

 

Tinnitus Matcha Styrka: Styrkenivå som motsvarar den upplevda styrkan av brukarens tinnitus vid den identifierade tinnitusmatchade tonhöjdsfrekvensen. Denna styrkenivån uttrycks i form av antalet dB över brukarens tröskel (dvs dB SL) vid tinnitusmatchade tonhöjdsfrekvensen.

 

Tinnitus Matcha Tonhöjd: Frekvens (i Hertz) som närmast motsvarar brukarens upplevda tinnitus.

 

Trial Duration: FLEX:TRIAL devices can be used by clients for a set period of time called the trial period. Hearing instruments will play a repeated beep when the trial period expires.

 

Tinnitusmasker: Brusgenerator avsedd att skapa en ljudkälla som stimulerar det auditiva systemet. Avsett att användas som en del i ett omfattande terapiprogram mot tinnitus.

 

U

uAudio: Ett trådlöst program i hörapparaterna som automatiskt aktiveras när uDirect överför signaler, antingen från kabelanslutna ljudkällor eller från Bluetooth®-aktiverade enheter som använder ett enkelriktat kommunikationsläge (t.ex. musikstreaming).

 

uControl: En app för android eller iPhone-enheter för att styra hörapparaternas volymkontroll och programändringar.

 

uDirect™ 3:Halsburen enhet som överför ljud trådlöst mellan North hörapparater och Bluetooth®-enheter eller de som kan anslutas direkt till uDirect-enabled electronic devices or those that can be plugged directly into uDirect device.

 

uFM: Ett trådlöst program i hörapparaterna som automatiskt aktiveras när uDirect överför signaler från FM-enheter via Europlug-kontakten med tre stift.

 

uMic: En blåtandsenhet med mikrofon som sänder bärarens röst direkt till hörapparaterna via en streamer.

 

uPhone: Ett trådlöst program i hörapparaten som automatiskt aktiveras när uDirect överför signaler från Bluetooth®-aktiverade enheter som använder ett dubbelriktat kommunikationsläge (t.ex. en mobiltelefon).

 

uStream: Clipsenhet som används för att överföra ljud trådlöst från en Bluetooth®-aktiverad enhet till hörapparaterna. Den kan också användas som en fjärrkontroll.

 

uTV 3:Enhet som skickar ljudet trådlöst från TV: n (eller liknande anordning) till brukarens trådlösa hörapparat via uDirect 3 eller uStream. uTV 3 behöver inte konfigureras i Unitron TrueFit.

 

 

V

Verifieringsläge:Programvarufunktion som gör att audionomen snabbt kan avaktivera de adaptiva funktionerna i hörapparaten för att kunna utföra tester. Audionomen har möjlighet att välja mellan: Real Ear Verifiering och 2cc coupler Verifiering. 2cc Coupler Verifiering inaktiverar alla adaptiva funktioner och riktverkande mikrofoner i hörapparaten tills läget avslutas.

 

Vindbrushantering:Minskar förstärkningen i hörapparatens kanaler när vindbrus upptäcks för att förbättra lyssningskomforten.

 

Vitt Brus:Slumpmässig brussignal med en platt spektral densitet över största möjliga bandbredd.

 

®

Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.