Israel
A Sonova brand
logo

מדיניות הפרטיות שלנו


מדיניות הפרטיות של Unitron מדיניות הפרטיות של Unitron Hearing, חטיבה בחברת National Hearing Services, Inc.

 

מסמך זה מתאר את המדיניות בנוגע למידע אודותיך במהלך ביקורך באתר האינטרנט שלנו. Unitron Hearing מודעת לחשיבות ההגנה על פרטיות המידע שאנו עשויים לאסוף מהמבקרים באתר שלנו, כמות ואופי המידע תלוי באופן השימוש שלך באתר.

 

חשוב לציין כי אנו לא עושים שימוש במידע שנאגר באופן פרטני, אלא רק במידע כללי שמטרתו יצירת סטטיסטיקה ומדידת הפעילות על מנת לשפר באופן מתמיד את חווית הגלישה באתר. במהלך שימוש באתר, אין אנו אוספים או מאחסנים מידע אישי רגיש, כגון שם, כתובת, דוא"ל או מספר טלפון.

 

איסוף מידע אישי רגיש

 

ישנם מקרים בהם Unitronישנם מקרים בהם Unitron Hearing, חטיבה בחברת National Hearing Services, Inc., מבקשת מן המבקר באתר מידע אישי רגיש, וזאת על מנת לספק למבקר באתר שירות או תכתובת (לדוגמא: מידע שיישלח בדואר). מידע זה, כגון שם, כתובת, דוא"ל, סוג הבקשה ולעיתים מידע נוסף, נאסף על מנת להיענות לדרישתך. המידע משמש את Unitron Hearing, חטיבה בחברתNational Hearing Services Inc., רק על מנת להמשיך ולשפר את השירותים שאנחנו מספקים לך. המידע לעולם לא יימסר לגורם או לחברה אחרת.

 

 

מידע בנוגע לדוא"ל שנשלח אלינו (הכולל מידע אישי)
הגולשים באתר יכולים להחליט לשלוח מידע אישי רגיש ל- Unitron Hearing, חטיבה בחברת National Hearing Services, Inc. Unitron Hearing. החטיבה תעשה שימוש במידע רק על מנת לתת שירות בהתאם לבקשה שנשלחה. אנו לא נעשה שימוש במידע זה למטרה אחרת מלבד הנושא הכלול בהודעת הדוא"ל. אנו שומרים על הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות שלנו. מדיניות פרטיות שעודכנה תהיה תקפה רק עבור מידע שייאסף לאחר תאריך התוקף של השינוי. כל שינוי כנ"ל יפורסם 10 ימים לפני תאריך התוקף שלו.

 

 

כתב ויתור והצהרה של Unitron Hearing, חטיבה בחברת National Hearing Services, Inc.
הטקסטים, התמונות, הקולות וכל מידע אחר המתפרסם בזאת נושא זכויות יוצרים של Unitron Hearing, חטיבה בחברת National Hearing Services, Inc., אלא אם צוין אחרת במפורש. אין לשכפל מידע זה, כולו או חלקו, ללא הסכמה מראש ובכתב של Unitron Hearing, חטיבה בחברת National Hearing Services, Inc. סמל המילה והלוגו של Unitron Hearing, חטיבה בחברת National Hearing Services, Inc., הם סימנים מסחריים של Unitron Industries.  

 

נקטנו ונמשיך לנקוט במרב המאמצים על מנת לספק מידע מדויק ועדכני. יחד עם זאת, איננו יכולים להיות ערבים, לא במפורש ולא במשתמע, לכך שהמידע הכלול או המוזכר בזאת הוא מדויק או שלם. יתרה מזאת, Unitron Hearing, חטיבה בחברתNational Hearing Services, Inc. לא תהיה אחראית בשום צורה לנזק כלשהו, בין אם ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או עונשי, אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש, גישה או חוסר יכולת לעשות שימוש במידע זה. בנוסף, Unitron Hearing, חטיבה בחברת National Hearing Services, Inc. לא תהיה אחראית בשום צורה לטעויות או השמטות בתכנים. ובפרט, הדבר נוגע לכל התייחסות למוצרים ושירותים המסופקים על ידי Unitron Hearing, חטיבה בחברת National Hearing Services, Inc.

המידע באתר זה עשוי לכלול אי-דיוקים טכניים או טעויות דפוס. Unitron Hearing, חטיבה בחברת National Hearing Services, Inc., עשויה גם לבצע שיפורים ו/או שינויים במוצרים ו/או בתוכניות המתוארות במידע זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת, והיא לא תהיה אחראית בשום צורה לתוצאותיהם של שינויים אלה.

הפרסומים של Unitron Hearing, חטיבה בחברת National Hearing Services Inc. ברשת האינטרנט עשויים לכלול התייחסות או הפניות צולבות – באיורים או בתיאורים מילוליים – למוצרים, תוכניות ושירותים של Unitron Hearing, חטיבה בחברת National Hearing Services, Inc., אשר לא הוכרזו או אינם זמינים במדינתך. התייחסויות והפניות אלה אינן מרמזות על כך ש- Unitron Hearing, חטיבה בחברת National Hearing Services, Inc., מתעתדת להכריז על מוצרים, תוכניות או שירותים אלה במדינתך. פרטים נוספים ניתן להשיג מנציגUnitron Hearing, חטיבה בחברת National Hearing Services, Inc. במדינתך.

באפשרותך לנקוט אמצעי זהירות על מנת לוודא שתכנים שתבחר לשימוש מן האתר יהיו נקיים מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים ופריטים אחרים בעלי פוטנציאל הרסני. Unitron Hearing, חטיבה בחברת National Hearing Services, Inc. לא תהיה אחראית בשום צורה לנזק כלשהו, בין אם ישיר, עקיף, מיוחד, או כל נזק תוצאתי אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר זה, או בכל אתר מקושר, כולל אך לא מוגבל לאובדן רווח, הפרעה בעסקים, אובדן תכניות או מידע אחר במערכת ניהול הנתונים שלך, כולל במקרים בהם אנו מזהירים באופן מפורש מנזקים אלה.

 

 

 

A Sonova brand
Copyright © 2023 Unitron. All Rights Reserved.

האתר או היישום הזה עושה שימוש בקובציcookie . כדי לברר עוד בנוגע לשימוש שלנו בקובציcookie , אנא קראו את המדיניות שלנו בדבר קובצי cookie. למידע כללי אודות קובציcookie , אנא בקרו באתר www.allaboutcookies.org.