Laatst bijgewerkt: 27-07-2023

Deze privacyverklaring beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens, inclusief speciale categorieën van persoonlijke gegevens, worden verzameld en verwerkt in verband met de werking van uw hoortoestellen (“HT”). In deze context behandelt deze privacyverklaring de verwerking van uw persoonlijke gegevens via de “Unitron Remote Plus”-applicatie (“Mobiele App”) met alle gerelateerde technologie die toegang hebben tot de mobiele app of deze op een andere manier gebruiken, zoals hieronder beschreven. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de lokale juridische verplichtingen van uw land, waaronder het Zwitserse Federal Data Protection Act (“FDPA”), de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (“AVG”), of de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (“HIPAA”) voor uw persoonsgegevens geclassificeerd als ‘Protected Health Information’ (PHI).

Deze Privacyverklaring kan regelmatig worden bijgewerkt. In dergelijke gevallen zullen we u erover informeren dat deze Privacyverklaring is aangepast en wordt de datum ‘laatst bijgewerkt’ die bovenaan dit document wordt weergegeven, aangepast. Wij raden u aan de meest recente versie van deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Zwitserland (www.sonova.com), (‘Sonova AG’) treedt op als de Beheerder voor de verwerking zoals gedefinieerd in de volgende paragraaf.

Uw Audicien kan ook optreden als Verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd aan het einde van onderstaande paragraaf.

Sonova AG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Op basis van uw toestemming (deze verwerkingen zijn niet verplicht en zullen alleen plaatsvinden wanneer u daarmee akkoord gaat en daar toestemming voor geeft):

 • Inzichten / Stellen u in staat om beoordelingen van uw hoorervaring door te geven, stellen u i staat om uw lifestyle-gegevens in te zien in de mobiele app en sturen u herinneringsmeldingen om u te helpen profiteren van uw HT: HT-verbruiksgegevens (beoordelingen, verbruiksstatistieken, gebruikersaanpassingen) HT-status, Naam (optioneel), E-mailadres, Gegevensonderwerp UID (unieke anonieme patiënt-ID), HT-passtatus, Netwerkadres en -identificaties (B2C token, Firebase cloud messaging token), Type en instellingen medisch apparaat (HT productnaam, versie, merk, batterijtype, apparaatstype), Andere producttypen en -instellingen (zoals mobiele versie, mobiel platform).
 • Analyses (niet van toepassing voor China) / De prestaties van het HT bewaken, het verzekeren van jusite werking, veiligheid van de mobiele app (post-market surveillance) en het begrijpen van uw demografie en voorkeuren bij het gebruiken van de app: Datagebruik van de mobiele app (zoals aanpassingen, personalisatie van programmanamen, onboarding-tijd, het akkoord gaan met de privacyverklaring, etc.), Type en instellingen van het medische apparaat (app-versie, product-ID HT), Andere product UID (Google Analytics tracking-ID), Andere producttypen en -instellingen (zoals naam/versie besturingssysteem, model en taal van mobiele apparaat), Prestatiegegevens (zoals verbinding met het HT, technisch logboek van gebeurtenissen in de app), Netwerk-adressen en -identificaties (IP-adres), Tijd, Andere product UID (ID van app-instantie – uniek aan de specifieke app-installatie op een apparaat), Sessie-ID (connectie-ID – willekeurig ID die bij iedere Bluetooth-verbinding wordt aangemaakt).


Op basis van de uitvoering van uw overeenkomst
(de verwerkte gegevens zijn verplicht aangezien ze nodig zijn om uw hoorervaring te verbeteren en om te zorgen dat uw HT en de Mobiele app correct functioneren):

 • Koppel en verbind HT's, HT-status en -aanpassingen / Verzekeren dat uw HT en mobiele app werken naar behoren en u in staat stellen om aanpassingen te maken aan uw HT: medische apparaattypen en -instellingen (HT-modelnummer, type) Medische apparaat UID (HT-serienummer), verbruiksgegevens-HT (klassificatie van omgevingsgeluid, status van de batterij, draagtijd HT), Andere gegevens (volume HT, programma HT).


Uw audicien verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de uitvoering van uw overeenkomst:

 • Asynchrone ondersteuning op afstand / Uw HT passen op afstand: Andere product UID (ID voor HT-koppelen), Passingsgegevens (configureerbare offsets, aanpasbare functiewaardes), Datum/tijd van sessie (tijd van aanmaak, toepassing, erkenning), Sessiegegevens (Sessie op afstand versie, sessietype, status van passingssessie), Vrije tekstvelden (opmerkingen in sessie) Gegevensonderwerp UID (unieke anonieme patiënt-ID) Netwerkadres en -identificaties (B2B login token).

Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de instructies die wij onze medewerkers geven. Deze medewerkers hebben de benodigde training doorlopen op het gebied van gegevensbescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met:

 • Andere bedrijven in onze bedrijfsgroep, zoals onze dochterondernemingen. Deze zijn allen verplicht persoonsgegevens te beschermen conform toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving;
 • Onze zakelijke partners, aannemers en externe dienstverleners. Deze derden verwerken alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de diensten die zij aan ons verlenen, en doen dit in overeenstemming met onze instructies en onze privacy- en beveiligingseisen.
 • Aan andere organisaties en openbare instanties, toezichts- en controle-instanties, inclusief wetshandhavingsautoriteiten, indien hiertoe een wettelijke verplichting geldt.


Door gebruik te maken van de Mobiele app worden uitsluitend persoonsgegevens gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

Microsoft Azure (Nederland): biedt de cloudinfrastructuur voor het hosten van onze services.

 • Rede van verklaring: De HT's op afstand passen, u in staat stellen om uw hoorervaring te beoordelen, u in staat stellen om uw lifestyle-gegevens in de app in te zien.
 • Categorieën van gedeelde persoonlijke gegevens: Andere product UID (ID voor HT-koppelen), Passingsgegevens (configureerbare offsets, aanpasbare functiewaardes), Datum/tijd van sessie (tijd van aanmaak, toepassing, erkenning), Sessiegegevens (Sessie op afstand versie, sessietype, status van passingssessie), Vrije tekstvelden (opmerkingen in sessie) Gegevensonderwerp UID (unieke anonieme patiënt-ID) Netwerkadres en -identificaties (B2B login token), verbruiksgegevens-HT (beoordelingen, verbruiksstatistieken, gebruikersaanpassingen), Andere gegevens (status HT), Naam (optioneel), E-mailadres, Passingsgegevens (Passingsstaat HT), Type en instellingen medisch apparaat (HT-productnaam, -versie, -merk, -batterijtype, -apparaatstype), Andere producttypen en -instellingen (zoals mobiele versie, mobiel platform).


Google Firebase – Analyses
: analyses. (niet beschikbaar voor China)

 • Rede van verklaring: De prestaties van het HT bewaken en de juiste werking en beveiliging van de mobiele app verzekeren (post-market surveillance) en het begrijpen van uw demografie en voorkeuren bij het gebruiken van de app
 • Categorieën van gedeelde persoonlijke gegevens: Datagebruik van de mobiele app (zoals aanpassingen, personalisatie van programmanamen, onboarding-tijd, het akkoord gaan met de privacyverklaring, etc.), Type en instellingen van het medische apparaat (app-versie, product-ID HT), Andere product UID (Google Analytics tracking-ID), Andere producttypen en -instellingen (zoals naam/versie besturingssysteem, model en taal van mobiele apparaat), Prestatiegegevens (zoals verbinding met het HT, technisch logboek van gebeurtenissen in de app), Netwerk-adressen en -identificaties (IP-adres), Tijd, Andere product UID (ID van app-instantie – uniek aan de specifieke app-installatie op een apparaat), Sessie-ID (connectie-ID – willekeurig ID die bij iedere Bluetooth-verbinding wordt aangemaakt)


Google Firebase Cloud Messaging:
crash-analyses, configuratie op afstand en push-meldingen. (niet van toepassing voor China)

 • Rede van verklaring: Het versturen van meldingen om u te helpen herinneren zodat u kunt profiteren van uw hoortoestellen
 • Categorieën van gedeelde persoonlijke gegevens: Netwerk-adressen en -identificaties (B2C token, Firebase cloud messaging token), verbruiksgegevens-HT (beoordelingen indienen).


Voordat we persoonsgegevens vrijgeven aan overige externe partijen die hierboven niet zijn genoemd, vragen we nadrukkelijk om uw toestemming. Als we echter verplicht zijn om persoonsgegevens vrij te geven zonder uw toestemming, dan geven we uitsluitend persoonsgegevens vrij die strikt noodzakelijk zijn voor dat doel om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Houd er rekening mee dat enkele van de bovengenoemde externe partijen zich buiten het land waarin u woonachtig bent, kunnen bevinden. Uw persoonsgegevens kunnen dan ook worden overgedragen aan landen waarin niet dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens geldt als in uw land. In zulke gevallen beloven wij:

 • adequate procedures te implementeren ter naleving van de toepasselijke wetgeving;
 • passende organisatorische, technische en juridische veiligheidsmaatregelen te treffen om voldoende bescherming van de doorgegeven persoonsgegevens te garanderen;
 • standaard contractbepalingen implementeren indien nodig en volgens toepasselijke wetgeving zoals opgenomen door de Europese Commissie en/of de relevante toezichthoudende instantie;
 • afhankelijk van het land van de importerende derde partij treffen we aanvullende maatregelen, zoals het uitvoeren van een beoordeling van de gevolgen van de overdracht.

Sonova AG behoudt uw persoonlijke gegevens voor de minimale periode in verhouding tot de benodigde tijd om de doelen te behalen zoals beschreven in sectie 2. Dit geldt voor persoonlijke gegevens die worden verwerkt op basis van de prestaties of het contract. In het geval dat de toepasselijke wetgeving of andere verordeningen een langere bewaartermijn vereisen, passen wij de langere bewaartermijn toe om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Voor persoonlijke gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming:

 • Inzichten: als u besluit om het verwerken te deactiveren, worden alle persoonlijke gegevens verwijderd.
 • Google Firebase – Analyses: het is niet mogelijk om u te indentificeren aan de hand van de verzamelde gegevens, zie het retentie-beleid van Google Firebase voor meer informatie. 


Alle andere gegevens die door u zijn ingestuurd (beoordelingen, enquêtes, verbruik, enz.) worden na 7 jaar verwijderd als ze niet langer nodig zijn.

Uw persoonlijke gegevens die worden verwerkt door HPC's, zoals het verwerken van Asynchrone ondersteuning op afstand, worden behouden volgens het beleid van HCP's en toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie over specifieke bewaringsperioden kunt u contact opnemen met uw audicien.

In het kader van de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en indien van toepassing op de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk het recht om toegang, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens, of beperking van verwerking aan te vragen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking, een verzoek indienen tot overdraagbaarheid van gegevens en uw toestemming te allen tijde intrekken. Afhankelijk van uw land hebt u mogelijk andere rechten, zoals het geven van instructies over hoe uw persoonsgegevens na uw overlijden moeten worden verwerkt. Onder HIPAA heeft u mogelijk het recht om een verslag van de openbaarmakingen van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, evenals het recht om een papieren kopie van het privacybeleid te ontvangen op geschreven aanvraag.

U kunt uw rechten uitoefenen door de contactgegevens in de paragraaf Contact hieronder te gebruiken of u dient contact op te nemen met uw audicien indien uw rechten persoonsgegevens betreffen die verwerkt worden voor de Remote Support-service.

Let op: uitoefening van dergelijke rechten is onderhevig aan de beperkingen die in de toepasselijke wetgeving opgenomen zijn.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving, dan kunt u ook een klacht indienen bij de plaatselijke toezichthoudende instantie of de toepasselijke regelgever.

De Mobiele app kan links naar andere websites of content bevatten die eigendom of afkomstig is van externe partijen of links naar websites en functies in banners of andere advertenties. Dergelijke links worden door Sonova niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, gepastheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid. Zodoende dient u op te merken dat de Mobiele app geen persoonsgegevens deelt met deze derde partijen en hun websites en dat wij geenszins verantwoordelijk zijn voor persoonsgegevens die zij verwerken.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor het scherm Werkt met Unitron, hier vindt u een lijst van 3e partijen voor levensstijl- en gezondheids-applicaties die daarom niet onder de verantwoordelijkheid van Sonova vallen.

Bij vragen over deze Privacyverklaring of het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons Team gegevensbescherming via privacy@sonova.com.