ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

van Sonova Nederland B.V., gevestigd aan de

Laanakkerweg 4, 4131 PA Vianen.

Artikel 1. Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a) Leverancier: Sonova Nederland B.V.

b) Afnemer: wederpartij van de leverancier zoals koper, retailer of detaillist.

c) Product(en): zaken of diensten onderwerp van de overeenkomst.

d) Partij: een partij bij de overeenkomst.

e) Overeenkomst: de verbintenis tussen leverancier en Afnemer voor de koop en verkoop van producten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Wanneer deze algemene leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door leverancier, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door Afnemer naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de leverancier niet aanvaard. Voor zover een of meerdere artikelen van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig blijken te zijn dan wel worden vernietigd, laat dat onverlet dat de overige artikelen onverminderd tussen leverancier en Afnemer blijven gelden.

Artikel 3. Offertes.

3.1 De door leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door Afnemer wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.2 Offertes gemaakt aan een specifiek in de offerte benoemde Afnemer zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Afnemer. Leverancier is in beginsel niet gehouden tot het doen van hetzelfde aanbod aan (een) andere partij(en).

3.3 De inhoud van catalogussen, folders e.d. bindt leverancier slechts indien hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 4. Levering.

4.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering bij de fabriek en/of het magazijn van leverancier.

4.2 Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment waarop deze hem worden bezorgd. Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Afnemer. Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd.

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient Afnemer leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Deelleveringen.

Het is leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Looptijd en beëindiging van de overeenkomst.

7.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod en heeft een looptijd van onbepaalde duur, tenzij er een specifieke duur in het aanbod is opgenomen, of tenzij het aanbod voor een éénmalige levering is gedaan.

7.2 Het is leverancier toegelaten om de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, en zonder enige schadevergoeding schuldig te zijn aan Afnemer in de volgende situaties:

- Indien Afnemer haar verplichtingen onder de overeenkomst niet nakomt, en niet binnen 30 dagen na daartoe gesommeerd te zijn haar verplichtingen alsnog heeft nagekomen;Afnemer

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan leverancier omstandigheden ter kennis komen die leverancier goede grond geven te verwachten dat Afnemer niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

- bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van Afnemer.

7.3 Na beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden voor beëindiging, zal Afnemer onmiddellijk alle openstaande vorderingen aan leverancier voldoen, en alle promotionele materialen die zij van leverancier ontvangen heeft op kosten van leverancier retour sturen. Enige magazijnvoorraad in eigendom van Afnemer kan door leverancier worden teruggekocht, hoewel het leverancier naar eigen dunken vrij staat om het terugkopen te weigeren.

Artikel 8. Garantie.

8.1 Leverancier garandeert dat de door hem geleverde producten de eigenschappen bezitten die de eindgebruiker daarvan mag verwachten en die nodig zijn voor normaal gebruik van dat product.

8.2 Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft Afnemer recht op herstel van de zaak gedurende een periode van 24 maanden na levering doch uiterlijk, bij toepassing van de proefperiode, binnen 27 maanden na levering van leverancier aan Afnemer. Indien de verkoopdatum niet wordt vermeld bij inzending van de reparatie, hanteert leverancier hun verkoopdatum plus 27 maanden als maximale garantieperiode. Leverancier kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen door een product met ten minste dezelfde specificaties als het gerepareerde product, doch zij is daartoe niet verplicht.Afnemer

8.3 Gebreken als gevolg van onoordeelkundig/oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van garantie. Onder oneigenlijk gebruik valt o.a. slecht onderhoud aan het hoortoestel, geweld van buitenaf (vallen, hondenbeten etc.) en vocht (oorvocht/oorsmeer, douche, bad, in het water vallen, regen etc.).

8.4 Op de door leverancier geleverde producten, niet zijnde hoortoestellen, wordt een garantieperiode gegeven van drie maanden, te rekenen vanaf de verkoopdatum aan Afnemer. Hieronder vallen o.m. de verbruiksartikelen (kabels, netvoedingen, audioschoentjes, baterijlades, batterijklepjes, batterijen, schaaltjes, oorstukjes, slangetjes, toonbochtjes, filters en luidsprekerunits).

8.5 Voor RIC’s geldt dat op de verkoopprijs een korting wordt gegeven welke door Afnemer kan worden gebruikt voor de garantievoorziening.

Artikel 9. Garantie overige hoorhulpmiddelen, toebehoren en audiologische apparatuur.

9.1 Leverancier garandeert dat de door hem geleverde producten, niet zijnde hoortoestellen, bijvoorbeeld hoorhulpmiddelen, toebehoren en audiologische apparatuur de eigenschappen bezitten die de eindgebruiker daarvan mag verwachten en die nodig zijn voor normaal gebruik van dat product.

9.2 Indien een product zoals in het eerste lid hiervan gerefereerd een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft Afnemer recht op herstel van deze zaken gedurende een periode van 12 maanden na levering van leverancier aan Afnemer. Leverancier kan ervoor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren van leverancier stuit. Afnemer heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. Een vervangen product wordt eigendom van de leverancier.

9.3 Van garantie zijn uitgesloten gebreken als gevolg van onoordeelkundig gebruik. Op accessoires die aan snellere slijtage onderhevig zijn, zoals batterijen en snoeren, geldt alleen de wettelijke garantie.

Artikel 10. Reparaties en prijzen.

10.1 Indien een hoortoestel ter reparatie wordt aangeboden en ouder is dan vijf jaar, of wanneer blijkt dat een hoortoestel defect is geraakt door oneigenlijk gebruik, zal Afnemerleverancier overgaan tot een prijsopgave voor de reparatie. Afnemer zal naar eigen inzicht besluiten deze prijsopgave wel of niet te aanvaarden. De reparatie zal pas worden gestart na schriftelijke goedkeuring van Afnemer. Indien wordt besloten niet tot reparatie over te gaan, brengt leverancier redelijke onderzoeks-, porto- en administratiekosten in rekening bij Afnemer. De garantie op een reparatie is 2 maanden op de vervangen dan wel gerepareerde onderdelen.

10.2 De reparatieprijzen op de prijslijst zijn van toepassing op reparaties van hoortoestellen die buiten de garantieperiode vallen maar niet ouder zijn dan vijf jaar. Deze vijf jaar is gerekend vanaf leverdatum plus drie maanden. Afnemer maakt onderscheid tussen reparaties overeenkomstig de prijslijst.

10.3 Modificaties van producten van leverancier zijn alleen mogelijk na overleg met leverancier. In het geval bij creditering een modificatie ongedaan moet worden gemaakt, zullen de kosten hiervoor aan Afnemer worden doorbelast. Een kleurombouw is (éénmalig) gratis tot drie maanden na levering.

Artikel 11. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud.

11.1 Vanaf het moment van levering van de producten in overeenstemming met artikel 4.1 draagt Afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de producten mochten ontstaan.

11.2 De door leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van leverancier totdat Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door leverancier verrichte of te verrichten diensten;

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Afnemer van de overeenkomst(en).

11.3 Door leverancier afgeleverde zaken, die krachtens lid 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van Afnemer is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. AAfnemer is nooit niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te (doen) vestigen voordat die zaken haar eigendom zijn geworden.

11.4 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is leverancier gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 2 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Afnemer of derden die de zaak voor Afnemer houden weg te (doen) halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 9% van het door hem verschuldigde per dag.

11.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, zal Afnemer de omstandigheden van het eigendomsvoorbehoud aan zulke derden melden en Afnemer zal Afnemer leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte stellen.

11.6 Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan leverancier ter inzage te geven. Afnemer verplicht zich verder op eerste verzoek van leverancier:

- alle aanspraken van Afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

- de vorderingen die Afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door leverancier geleverde zaken te verpanden aan leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke Afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 12. Gebreken en klachttermijnen.

12.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) controleren op correctheid. Hierbij dient Afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen overeengekomen;

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

12.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Afnemer deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan leverancier te melden.

12.3 Niet-zichtbare gebreken dient Afnemer binnen 4 dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen 1 maand na aflevering schriftelijk te melden aan leverancier.

12.4 Leverancier behoudt zich het recht voor om na te gaan of een vermeend gebrek inderdaad aan de leverancier is toe te wijden en is niet verplicht tot enige schadevergoeding over te gaan tot het moment dat zij er redelijkerwijs van overtuigd is dat de schade inderdaad aan leverancier toegerekend kan worden.

Artikel 13. Verhelpen van klachten.

13.1 Om klachten van consumenten over het functioneren van hoortoestellen al dan niet in combinatie met andere hulpmiddelen snel en adequaat te verhelpen, zal Afnemer zich inspannen om de klachten op eigen kracht en met eigen middelen te verhelpen.

13.2 In het geval Afnemer er niet in slaagt om de klachten te verhelpen, zal hij contact opnemen met leverancier en met leverancier overleggen op welke wijze de onderhavige klachten kunnen worden verholpen. Afnemer zal in geen geval, zonder overleg met leverancier, de klant van Afnemer adviseren zich te wenden tot leverancier. Indien Afnemer zonder overleg zijn klanten doorverwijst naar leverancier, behoudt deze zich het recht voor om de gemaakte kosten aan Afnemer door te belasten.

Artikel 14. Prijsverhoging.

14.1 AfnemerLeverancier mag de bij aflevering van een product de geldende prijs volgens de op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen, tenzij Afnemer een specifiek aanbod heeft aanvaard dat afwijkt van de prijslijst. Indien leverancier de prijs verhoogt in het kader van dit artikel, heeft Afnemer het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door Afnemer te geschieden.

14.2 Het is leverancier toegelaten de prijs van een product te verhogen in de volgende gevallen:

- eens per jaar;

- indien een belasting of heffing van overheidswege wordt ingevoerd verhoogd (bv. BTW)

- indien een bepaalde grondstof voor een product dermate in prijs stijgt dat het redelijkerwijs niet meer van leverancier verwacht kan worden dat zij de originele prijs hanhaaft.

Artikel 15. Betaling.

15.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het totale verschuldigde bedrag naar de bankrekening van leverancier. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, is Afnemer in verzuim; Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 1,8%.

15.2 Afnemer kan zich niet op verrekening beroepen.

15.3 Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. IHO’s en creditering.

16.1 Indien na de proeftijd het schaaltje van een IHOtoestel moet worden vervangen, worden schaalkosten en inbouwkosten in rekening gebracht bij Afnemer. Proeftijdverlenging kan eenmalig voor een periode van twee maanden worden verleend, mits vroegtijdig aangevraagd en door leverancier bevestigd.

16.2 Hoortoestellen kunnen tot drie maanden na de leverdatum worden gecrediteerd. IHO-toestellen (voorzien van alle bijgeleverde accessoires, etuis en andere bijgeleverde materialen) die normaal zijn onderhouden en gebruikt, kunnen worden gecrediteerd. De kosten van het schaaltje van de IHO-toestellen worden niet gecrediteerd.

Artikel 17. Incassokosten.

17.1 Indien Afnemer in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan is hij alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan leverancier verschuldigd. De kosten zullen aan Afnemer in rekening worden gebracht conform het incassotarief, zoals dat is opgenomen in het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde en gepubliceerde schema voor advocatendeclaraties, met dien verstande dat indien de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn dan bedoeld tarief, de werkelijke kosten door Afnemer zullen moeten worden vergoed.

17.2 Afnemer is verder aan leverancier de door leverancier gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover Afnemer aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien leverancier en Afnemer met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure hebben gevoerd en een gerechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, waarbij Afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

Artikel 18. Aansprakelijkheid.

18.1 Leverancier is jegens Afnemer uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in art. 8 en art. 9 (Garantie) van deze algemene voorwaarden.

18.2 De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot de door Afnemer geleden schade die het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leverancier. De aansprakelijkheid voor hulppersonen is beperkt tot de door Afnemer geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van opzet.

18.3 De Afnemer is gehouden de leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van de leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met de Afnemer is uitgesloten.

Artikel 19. Overmacht.

19.1 Tekortkomingen van leverancier in de uitvoering van de overeenkomst worden beschouwd als overmacht en kunnen niet aan leverancier worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van leverancier opgeschort.

19.2 Onder overmacht wordt in iedere geval verstaan: de omstandigheid dat leverancier een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; stakingen; storingen in het verkeer; overheidsmaatregelen die leverancier verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en bovenmatig ziekteverzuim.

19.3 Indien een prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat leverancier tot enige vergoeding van schade, door Afnemer of derden geleden, gehouden zal zijn.

19.4 Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

19.5 Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Intellectuele eigendom.

20.1 Leverancier behoudt alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem geleverde zaken en de daarin vervatte en daarbij behorende programmatuur, tekeningen, ontwerpen, modellen e.d. Het is Afnemer zonder schriftelijke toestemming van leverancier niet toegestaan genoemde zaken/gegevens te kopiëren of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

20.2 Leverancier kan (zonder daartoe verplicht te zijn) besluiten om promotionele materialen (bijvoorbeeld flyers, website content, video’s) aan Afnemer ter beschikking te stellen, en zal in voorkomende gevallen zorg dragen voor correctheid van de informatie in zulke promotionele materialen. Artikel 20.1 niettegenstaande is het Afnemer toegestaan om dergelijke promotionele materialen te gebruiken voor de promotie van producten naar eindgebruikers.

Artikel 21.Verwerking van Persoonsgegevens

Partijen erkennen dat er in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens tussen hen uitgewisseld kunnen worden. Partijen zullen te allen tijde zorg dragen voor een correcte uitvoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (c.a.) en de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien een partij namens de andere partij persoonsgegevens verwerkt, zullen partijen in goed overleg een verwerkersovereenkomst aangaan. Elke partij is zelfstandig en volledig voor haar verplichtingen uit hoofde van de regelgeving rond bescherming van persoonsgegevens aansprakelijk jegens de betrokkene. Niet handelen in overeenstemming met de regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens resulteert zonder verdere ingebrekestelling in een materiële inbreuk op de overeenkomst en stelt de andere partij in staat deze met onmiddellijk effect te vernietigen.

Artikel 22. Ethisch Handelen

Afnemer zal in het uitvoeren van haar werkzaamheden (niet beperkt tot zulke werkzaamheden noodzakelijk voor de uitvoer van de overeenkomst) te allen tijde ethisch handelen, en zal zich daarbij houden aan de Nederlandse wetten en regels, en zal zich conformeren aan Sonova’s Gedragscode, welke te vinden is op https://www.sonova.com/netherlands/nl/waardenen-principes). Afnemer zal in elk geval zulke maatregelen implementeren die corruptie en omkoping voorkomen, en zal op eerste verzoek van leverancier bevestigen dat dergelijke maatregelen geïmplementeerd zijn. (Kennelijk) handelen in strijd met Sonova’s Gedragscode resulteert zonder verdere ingebrekestelling in een materiële inbreuk op de overeenkomst en stelt de andere partij in staat deze met onmiddellijk effect te vernietigen.

Artikel 23. Geschilbeslechting.

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Afnemer en leverancier, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waarin leverancier gevestigd is. Afnemer heeft een termijn van een maand nadat leverancier zich schriftelijk jegens haar op voormelde bevoegdheid van de rechtbank heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Leverancier blijft, onverminderd hetgeen is bepaald in de eerste zin, bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rechter.

Artikel 22. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen leverancier en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.